background

Ana sayfa » Çerez Politikası

Çerez Politikası

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SELECTRON ELEKTROKİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 

 

Web Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda  ile paylaşabileceği verilerin işbu SELECTRON ELEKTROKİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

 

Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük metin dosyaları ya da tarayıcınız üzerinde çalışan kodlardan oluşmaktadır. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizi veya site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar.

 

Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur. KVK Kanunu uyarınca,SELECTRON ELEKTROKİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (“https://selectron.com.tr”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. İnternet Sitesi üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız KVK Kanunu kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

 

Zorunlu Çerezler (Her Zaman Etkin) Zorunlu çerezler, İnternet Sitesi’ni görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVK Kanunu m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartlarına dayanmaktayız. Performans ve Analitik

 

Çerezleri (Opsiyonel) Performans ve analitik çerezleri, İnternet Sitesi ziyaret ve trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde İnternet Sitesi üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve İnternet Sitesi’nin trafiğini optimize edebiliriz. İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep ettiğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve genel – istatistiksel bilgi elde edebilmek gibi kullanıcıların mahremiyetine önemli ölçüde etki etmeyecek amaçlarla kullanılan ve istatistiksel ölçüm araçları olan birinci taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız. İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve üçüncü taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVK Kanunu m.5 kapsamında söz konusu olması halinde “açık rızanıza” dayanmaktayız. Kişiselleştirilmiş Reklam ve Pazarlama Çerezleri (Opsiyonel) Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere İnternet Sitesi’nde veya İnternet Sitesi haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVK Kanunu m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız. Aşağıda İnternet Sitesi’nde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz.

 

İnternet Sitesi’nde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz İnternet Sitesi tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz İnternet Sitesi haricindeki sağlayıcılar tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

işlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında yurt içinde yerleşik olan hizmet aldığımız danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet veren hizmet sağlayıcılara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara KVK Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızı vermeniz halinde, Google Analytics çerezlerinin kullanılması ile işlenen kişisel verileriniz (tanımlayıcı, cihaz verileri) İnternet Sitesi üzerinde kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi suretiyle raporlama yapılması amacıyla yurt dışında yerleşik Google’a kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamların sunulması amacıyla sunulabilecektir, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVK Kanunu’nun 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda İnternet Sitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel verilerinize yönelik olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://selectron.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.