SUNTA VİDALARI

Sunta vidaları

Sunta vidaları

ÖlçüGrupKutu / adetKoli / adet
2,5 x 16SNT YHB1.00032.000
2,5 x 18SNT YHB1.00032.000
3,0 x 13SNT YHB1.00032.000
3,0 x 16SNT YHB1.00032.000
3,0 x 20SNT YHB1.00016.000
3,0 x 25SNT YHB1.00016.000
3,5 x 13SNT YHB1.00032.000
3,5 x 15SNT YHB1.00032.000
3,5 x 16SNT YHB1.00032.000
3,5 x 18SNT YHB1.00032.000
3,5 x 20SNT YHB1.00016.000
3,5 x 25SNT YHB1.00016.000
3,5 x 30SNT YHB1.00012.000
3,5 x 35SNT YHB1.00012.000
3,5 x 40SNT YHB5008.000
3,5 x 45SNT YHB5008.000
3,5 x 50SNT YHB5008.000
3,5 x 60SNT YHB5006.000
4,0 x 13SNT YHB1.00032.000
4,0 x 16SNT YHB1.00016.000
4,0 x 18SNT YHB1.00016.000
4,0 x 20SNT YHB1.00016.000
4,0 x 25SNT YHB1.00016.000
4,0 x 30SNT YHB1.00016.000
4,0 x 35SNT YHB5008.000
4,0 x 40SNT YHB5008.000
4,0 x 45SNT YHB5008.000
4,0 x 50SNT YHB5006.000
4,0 x 60SNT YHB2504.000
4,0 x 70SNT YHB2503.000
4,5 x 20SNT YHB5008.000
4,5 x 25SNT YHB5008.000
4,5 x 30SNT YHB5008.000
4,5 x 35SNT YHB5008.000
4,5 x 40SNT YHB5008.000
4,5 x 50SNT YHB2504.000
4,5 x 60SNT YHB2503.000
5,0 x 20SNT YHB5008.000
5,0 x 25SNT YHB5008.000
5,0 x 30SNT YHB5008.000
5,0 x 40SNT YHB2504.000
5,0 x 45SNT YHB2504.000
5,0 x 50SNT YHB2504.000
5,0 x 60SNT YHB2503.000
5,0 x 70SNT YHB2503.000
5,0 x 80SNT YHB1501.800
5,0 x 90SNT YHB1501.800
5,0 x 100SNT YHB1501.800
5,0 x 120SNT YHB1001.200
6,0 x 40SNT YHB2503.000
6,0 x 50SNT YHB2503.000
6,0 x 60SNT YHB2503.000
6,0 x 70SNT YHB1501.800
6,0 x 80SNT YHB1001.800
6,0 x 90SNT YHB1001.200
6,0 x 100SNT YHB1001.200
6,0 x 120SNT YHB1001.200
6,0 x 130SNT YHB1001.200
6,0 x 150SNT YHB1001.200